Sunday, January 6, 2013

KFC Kentucky Fried Chicken (Jan 2013)

Update ครั้งต่อมา Mar 2013 : http://d.thammada.com/2013/04/kfc-kentucky-fried-chicken-mar-2013.html

รูปเมนูอาหารและราคา ร้านฟาสต์ฟู้ด เคเอฟซี Kentucky Fried Chicken Update Jan 2013

ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2012 ก็มีการปรับเมนูกันหลายส่วน เพิ่ม ทาร์ตสตรอเบอรี่ และไก่ได้ลาภ ซึ่งเป็นไก่ทอดแบบชิ้นปกติ ทอดกรอบไม่ชุปแป้งหนาเมือนสูตรปกติแล้วปรุงรสลาบ เข้ามา จัดชุด The Box ซึ่งประกอบด้วย zingerเบอร์เกอร์ ไก่หนึ่งชิ้น ทูน่าคอร์นสลัด เฟรนซ์ฟราย และน้ำ 135 บาท (Updated Jan 2013)

ปรับเมนูเดือนสิงหาคม http://d.thammada.com/2012/08/kfc-aug-2012.html
เมนูเดือนพฤษภาคม : http://d.thammada.com/2012/05/kfc-kentucky-fried-chicken-may-2012.html
เมนูเดือนมกราคม : http://d.thammada.com/2012/01/kfc-kentucky-fried-chicken-jan-2012.html

ราคาอาหารรวม ภาษี VAT Included แล้ว ไม่มีค่าบริการ No Service Charge
ชุด The Box ซึ่งก็แค่นำเมนูเดิมมาผสมจัดชุดใหญ่ขึ้นขาย
DSC04536
ไก่ได้ลาภ (รสลาบ)
DSC04537

รายการอาหาร เครื่องดื่ม เมนู ราคา DSC04535

DSC04533

DSC04534

No comments:

Post a Comment