Tuesday, August 28, 2012

ร้าน KFC (Aug 2012)

รูปเมนูอาหารและราคา ร้านฟาสต์ฟู้ด เคเอฟซี Kentucky Fried Chicken Update Aug 2012

มีการปรับราคาขึ้นอีกครั้งในปีนี้ และมีการตัดเมนู ทูน่าคอร์นสลัด ออกและ นำเมนูโคสลอว์ กลับมา ส่วนเมนูหลักยังไม่เปลี่ยน และมีเมนู ทวิสเตอร์ปรับปรุงใหม่ ซึ่งออกแบบมาดีกว่าเดิม กินง่ายพอดีคำ แล้วไม่เลอะมือ

Update ครั้งต่อมาปรับเมนูเดือนมกราคม 2013 : http://d.thammada.com/2013/01/kfc-kentucky-fried-chicken-jan-2013.html

เมนูเดือนพฤษภาคม 2012 : http://d.thammada.com/2012/05/kfc-kentucky-fried-chicken-may-2012.html
เมนูเดือนมกราคม 2012 : http://d.thammada.com/2012/01/kfc-kentucky-fried-chicken-jan-2012.html

DSC02047

DSC02048

DSC02050

DSC02051

No comments:

Post a Comment